Renta rodzinna

Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem pieniężnym z tytułu utraty zarobków z przyczyny śmierci żywiciela rodziny. Należy się uprawnionym członkom rodziny osoby, posiadającej w chwili śmierci przyznane uprawnienia do emerytury bądź do renty z tytułu niezdolności do swej pracy albo na przykład spełniała konieczne ku temu wymagania. Renta rodzinna przysługuje jeszcze uprawnionym członkom rodziny osoby, jaka w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny bądź świadczenie przedemerytalne albo zmarła po upływie 18 m-cy od ustania okresów umożliwiających nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do swej pracy.

Uprawnieni do renty

Do renty rodzinnej uprawnione są: dzieci, wdowa/wdowiec, rodzice. Poziom r. rodzinnej wskazuje od 85% do 95% (w zależności od sumy uprawnionych do niej osób) renty z tytułu całkowitej niezdolności do swojej pracy, która przysługiwałaby zmarłemu. Wszystkim osobom uprawnionym do tej renty, należy się jedno łączne świadczenie, dzielone - jeżeli to jest użyteczne - na równe części między uprawnionych. Postanowienie o przyznaniu renty wydaje oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Comments are Closed

© 2023: Fenomen telenoweli | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress